Search form

2 Korin 9:3-4

3-4Eala moli igoie egite boleti la igogolu alele, me amuto piligiti loua. Igo tigi, egiteu e Masedonia isahari soukama ge mulimuliau soio tamutou, egite soukama ge sivutia veia amuto la iraragi la uati ouka, etato tomi ge mahela, la vuhula eau vei tatahoti amutou soio tegite. Eala eau bahati egiteu e tabarabara gatou taho tolu e Taitas miteu, veia egite ge gomai muga tamutou veia ge karasuku amutou te la iraragi la uati, amuto ge raragi tigi, la vuhula eau vei tatahoti amutou soio tegiteu e Masedonia veia amutou la valalua la mutelela sesele, veia la vaabila ale uru ge raragi oio tamutou. Taritigi amuto ge raragi tigi la uati, eau soukama visigolo egiteu te la vei tatahola taku soio tegite, ale eau vei tataho la vulovulo mutou e Korin ele. 5Eala, eau baha pala muga egiteu e tabara gatou te Kraist taho tolu, e Taitas mite, veia egite ge muga somai tamutou, ge vahiliti lou la gabutatalala tamutou te la tilau vikapopo la uati veia ge viboru tigi la vipigi vulola oio vola ale pala amuto veia amuto ge pigi la uati ale uru sesele te la visuli tegiteu ale pou la savelela. Eala la iraragila tamutou eia ge pou tataho vikapopo la sagegela ale uru sesele tai. Eala eau veia ge baha pala muga egiteu taho tolu soio tamutou, amuto soukama ge karutu la kilaka la uati taku mulimuli, veia amuto ge igo totolo, ge mahela, la vuhula eau baha mamugati la merera somai.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index