Search form

2 Ioanes 1

1Eiau e Ioanes, eau kekesi loua mutou la valalua me hatavivile te Kraist la merera taku bakisie, amuto ge loloau, eau uruti. Emei la tavile uru ele te Kraist, eau kekesia mutou me latatumu, eau isu pepeho sesele la vulovulo mutou ele. La Tahalo Uru hilovi seseletime, amiteu me la valalua me hatavivile tomi te Kraist, amite isu la vulovulo mutou me latatumu tomi ele, amutou tetalati. 2Etato tomi rovi e Kraist, la merera tetala eia mahuliti oio tegatou, eia kama ge kokovu. 3La gilogo te Tama gatou ge pigi robo etatou, etato ge gabu la visuli mai alele, eia uru, la tia gatou oilo ge malilo tataho te la isale Latula e Iesus Kraist, eia sesele.

4Tavile uru, eau lolotia veia egiteu e latatumu isahari oiole, egite tilimuli tataho la merera te Kraist, mai la masasagala te Tama gatou. Eau loloa mai ele, eau sagege pepeho. 5Eau veia ge tutu tola loua mutou bakisi la merera, kama la merera ale halaba, la merera moli te Kraist ale eia tabuliti kara igoie. Eau kaka gogogo amutou veia etato la valalua me hatavivile te Kraist ge vipuhi tigi moli. 6Mai ge mai ele, etato ge roromuli sesele la merera tomi te Kraist. Me te la siloko la lotu oio tamutou ele, kara igoie, amuto lolo molia veia la masasagala tetala eia maie, veia amuto ge pou tataho moli, amuto ge vipuhi tigi moli.

7Egiteu la tahalo la visigologolola usu, egite polo galilili te la maututula veia ge visigolo la valalua me hatavivile te Kraist, egite tahi taro e Kraist veia e Iesus eia kama la tahalo la vovo sesele, egite veia e Iesus eia la kalulu moli, eala moli egite visigolo. Ale egite valolo mai ele, egite gima seseleti e Kraist. 8Igo tigi, egite soukama igo marapa amutou. Mai amuto ge roromuli egiteu, la vibalavala te Kraist ale amuto igogolu vagari veia ge sau tolea, eia ge kokovu taro lou amutou. Taritigi amuto ge vagari tavu moli la merera te Kraist, mulimuli amuto ge sau tola la vibalavala tetala sesele. 9Mai isa ge roromuli la merera ale isapolo kama te Kraist, ale eia ruruti, La Tahalo Uru kamati ge sau tolea. Eala moli mai etala ge pou moli te la uluva la merera te Kraist, etala ge rovi tataho e Tama gatou uru, egira me Latula e Iesus Kraist. 10Mai isa ge gomai veia ge valolo amutou te la isale Kraist eala moli la merera tetala eia isapolo, eia kama mai la merera te Kraist, amuto umala ge sulia veia ge abiala la ilali me la luma ale eia ge mavuta ovola. 11Mai etala ge suli la tahalo la visigologolola, etala mai ale suli taiti lou la igogolu tetala ale kama kokorale.

12-13Eau la merera usu ale eau masagea veia ge kekesia mutou ovola, eala moli eau kati ge lapu malau lou la merera taku ele, la vuhula eau vagari veia ge gomai tamutou ge hilo sesele la mata mutou, etato ge vipou tomi, etato ge visagege baoli lou, etato ge vikara tataho sesele. Eme la tavile uru ele, egiteu e latatule tabaramu omaie, eia tai la tavile te Kraist, egite toi la haro sesele soio tamutou me latatumu ele. Eala moli ele, la merera taku bakisi kaluvuti.

Eau e Ioanes.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index