Search form

2 Pita 2:6

6Mai etato rovi taia veia La Tahalo Uru, eia kama gogo egiteu la valalua e Sodom me egiteu e Gomora tai, eala moli eia visivo la havi uru loata sotalo tegiteu. La mautu iluale tululu tomi, eia veia ge vahilo letatou la mapa giteu la tahalo la iruru mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index