Search form

2 Pita 3:4

4Egite ge vikara maie mago “La Uru mutou eia tauti la tilau veia ge beu loua ovola, eiala oiove? Alaurati te ururu, la pulolou tegatou eia mai moli ale etato igoie rovia, eia kama koramulia ge kaluvu, eia mai moli ele kara la siloko la vipoupoula karati igoie.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index