Search form

2 Pita 3:7

7Tio eia matagaga tai mai ele veia la mori me la magasa tomi ale etato rovia te la imamala ale igoie, La Tahalo Uru eia sau tola molia mai la masasagala moli tetala sekela. La papaga tomi moli ge pou tali muga la havi ale uru eia ge visibitalea vikapopo la viputumulila tetala soio tegiteu la valalua me hatavivile la vareagila te la tapasi la maututula ale eia ge sulu egiteu la gima ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index