Search form

2 Tesalonaika 2

E Pol vikara matagaga te la tapasi la haro

1Me aleie, eau masagea veia eau ge lube loua mutou la masova la merera taku ale eau veitia mutou pala veia e Iesus Kraist, La Uru gatou, eia ge guvi lou, eia ge tola vikapopo etatou tomi soio tetala. 2Eau kaka vagari amutou e tabarabaragu oio te la mautu e Tesalonaikale veia amuto umala ge karutu veia amuto ge marapa harari te la merera tegiteu ale veipalea veia e Kraist eia beu rivuti loua te la tapasi la haro. Mai egite isahari ali la ilo mutou mai ele, me egite veipalea veia ale la merera te La Tahalo Uru sesele, uka egite visigolo lou veia eau veitia te la merera ale eau kekesi kokovua giteu, la merera tomi alele amuto umala lololoa, 3egite souka visigolo amutou. Eia taritigi veia amutou ge matagaga tataho veia La Uru e Kraist, eia kama ge sibitala lou, kara te la vareagila ale uru ge sibitala mai te la tapasi la haro. Me oio vola tai la tahalo isa uru, La Tahalo La Vareagila eia ge sibitala, alele La Tahalo Uru ge pigia sotalo te la havi ale uru makapipila la kaluvula ouka. 4La Tahalo La Vareagilale, eia ge vauru sekela lou eia, eia veia eia sekela moli uru, eia veia la valalua me hatavivile ge lotu tavu moli eia. Mai alele, eia ge goio ge pou te la luma la lotu ale uru oio e Ierusalem, eia ge veia eia La Tahalo Uru. Me la irovilala te la tapasi la haro eia mai alele. 5Amuto goio karutu harari moli, amuto kati gabutatalea la merera tomi ale pala eau pou oio tamutou, eau lubetia mutou. 6La merera taku, amuto vuloti loua. La Tahalo La Vareagilale eia souka sibitala, la imamala tetala tai souka guvi ale eia ge magiri palala, la limale isa eia oio so magiri roboroboa, amuto rovia. 7La vulovulo la vareagila eia oio igogolu kokovuti oiole, eala moli la tahalo la magiri robola ge sau tola molia mai ele kara la haro ale eia kati ge pou te la pahutuhutula tetala. 8Te la haro moli alele, La Tahalo La Vareagila, eia ge magiri palala, eala moli La Uru e Iesus Kraist ge gali tavua, la galala tivura, eia ge tubu tetala, la vagagarila tetala ge kokovu. La Tahalo La Vareagilale, eia kama koramulia ge magiri te la matagaga uru te Kraist, ale eia ge guvi loata te la mori. Eia ge vilua te la matagaga uru ele, eia tubu tetala.

9Sesele, La Tahalo La Vareagilale eia ge igogolu muga, eia ge guvi vikapopo la vagagarila te Satan, eia ge igo la golu la karutula isahari, ge tau tai la irovilala isahari soio tamutou ale ge mai sesele la irovilala te la vagagarila te La Tahalo Uru, eala moli eia visigolo, eia igoa te la vagagarila te Satan moli. 10Eia ge visibitala la visigologolola mapaiti soio tegiteu la valalua me hatavivile ale ge tilo tetala, egite ge vilua, la vuhula egite kama rara tavu e Kraist veia eia ge vimahuli egiteu. 11Ale egite vipou baati leia mai ele, La Tahalo Uru ge igogolu te la gabutatalala tegiteu, veia egite ge gabu tikumu la visigologolola veia eia sesele, eala moli ouka, egite tiloti. 12Mai alele la valalua me hatavivile tomi ale kama sau tola la merera te Kraist, egite lege sisigi moli la iruru, egite ge poga la igototolola te La Tahalo Uru, eia ge muku pile egiteu, eia ge sugu taro egiteu soio te la viluala.

La Tahalo Uru hiloviti egiteu ale tetala

13Amuto tabarabaragu, La Uru gatou, e Iesus Kraist eia masaga sesele amutou, eala eia koramuli seselea veia te la haroharo tomi amiteu ale omai ge toi taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru, la vuhula amutou tetala seseleti. La vuhula pala muga te la siloko la maututula eia visati le amutou veia La Kalulu La Marokala ge vimaroka la tia mutou oilo, me eia ge vimahuli amutou mai ele, ale amuto sau tolati la merera tetala. 14La Tahalo Uru tola tavuti amutou mai ele te la valolo ale taritigi ale amite valoloti le amutou ovola, veia mulimuli amuto ge vipou tomi le Iesus Kraist, La Uru gatou te la matagaga tetala ale uru.

15Mai alele, amuto tabarabaragu, taritigi amuto ge magiri vagari moli, amuto ge sau tola vagari tai la merera tomi ale amite valoloti le amutou ovola, amite kekesi taitia mutouo.

16-17Taritigi La Uru gatou e Iesus Kraist, egira me La Tahalo Uru e Tama gatou, egira ge vimata kaseka amutou. La Tahalo Uru tegatou ele, eia gogo etatou, eia vimahuli etatou te la gilogo moli tetala ale uru, etato mata kaseka tavu la matagaga tetala, la kaluvula ge ouka. Taritigi e Kraist me Tamala ge vivagari amutou te la igogolu tomi ale taritigi, me te la pulolou la marokala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index