Search form

2 Tesalonaika 2:2

2Eau kaka vagari amutou e tabarabaragu oio te la mautu e Tesalonaikale veia amuto umala ge karutu veia amuto ge marapa harari te la merera tegiteu ale veipalea veia e Kraist eia beu rivuti loua te la tapasi la haro. Mai egite isahari ali la ilo mutou mai ele, me egite veipalea veia ale la merera te La Tahalo Uru sesele, uka egite visigolo lou veia eau veitia te la merera ale eau kekesi kokovua giteu, la merera tomi alele amuto umala lololoa,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index