Search form

2 Timoti 2:8

8Te la gabutatalala taume eme ge sau tola la valolo ale taritigi te Iesus Kraist, ale ale eau valololola, eia maie: Eia sibitala te la hilile Devit, eia igogolu kabili tegatou. La igogolu tetala goio kaluvu, egite la valalua la gima bilia, eala moli eia mahuli rivu lou taro la pileho.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index