Search form

2 Timoti 3:10

Eme ge sau tola vagari la merera te La Tahalo Uru

10Eala moli eme hilo eau, la vulovulogu kama mai egiteu alele, ouka. Eme rovi la tilovo ale eau abia gite la valalua me hatavivile. Eme rovi la vulovulogu tomi, la masasagala taku tai ale vagari te la tilimuli moli la gauru te La Uru. Eme rovi la tautaulailo taku, ale eau magiri vagari te la haroharo tomi ale la gima tovo lalai eau. Eme rovi tai la gilogo taku, la vagagarila taku tai te la igogolu te La Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index