Search form

2 Timoti 4:1-2

E Pol tutu tola vagariale Timoti veia eia ge valolo la merera te La Tahalo Uru

1-2Timoti, eau tutu tola vagariamu veia eme ge valolo la valalua me hatavivile La Merera te La Tahalo Uru. Ale eau tutu tola vagari seselea soio taume. La Tahalo Uru rovia, egira me Kraist Iesus ale mulimuli ge sibitala lou omai, eia ge mata muli la vulovulo la valalua tomi, egiteu ale mahulihuli, me egiteu tai ale pehoti. Ale la guluvi tetala eia hagagaviti, eia ge visibitala la viputumulila tetala me la pulolou la matagagala tetala omai te la maututula, eala eau vagari veia eme ge valolo la valalua me hatavivile La Merera tetala. Eme ge vagari veia ge tao talu la vulovulo ale kama kokora oio tegiteu; la valolo taume eia ge tivura veia egite ge gabu tikumua; eme ge karasuku tai egiteu veia egite ge sau tola sesele e Kraist. La igogolu taume ale eau abiamue, eme ge igo tataho seselea, eme umala ge piligi haria mai la valalua kama ge abi tigi la valolo taume, eme ge tovo tataho egiteu. Eme kama ge pou tali la imamala ale egite raragiti ge lolome, ouka, eme ge valolo moli, te la haroharo tomi. 3La vuhula la imamala mulimuli ge sibitala ale la valalua kamati ge masaga la merera ale sesele te la vimari te Kraist. Egite ge vimagiri egiteu la tahalo la valolo usu ale kama sesele veia ge lolo moli la merera tegiteu ale egite veia eia malama moli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index