Search form

2 Timoti 4:17

17Eala moli ale eau magiri te la vigagiala, La Uru eia magiri sesele te la baligu, eia vivagariau, veia la valolo te Kraist ge sibitala tataho te la haregu, eau kama ge taga, veia egiteu la valalua la maligoma tomi ale kama e Iuda, egite ge lolo la valolo ale taritigi te Kraist. Eala la vikararala taku eia tubuti, egite kama biliau, egite kama vilai taiau, eau mahuli utu moli, mai e Daniel pala eia mahuli taro la hare giteu la laion, egite kama toloa, tio eau tai mahuli utu mai e Daniel ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index