Search form

2 Timoti 4:21

21Timoti, eme ge tovo lalai vagaria veia ge gomai te la mahati, eia soukama ge leavala, eme kati ge polo tigi te la tia la utu. E tabaramu e Iubiulas tai omai eia toi la haro sesele soio taume, egite me Piudens, e Lainas, e Klodia, me egiteu e tabarabaramu tomi te Kraist ale omaie, egite tomi toi la haro sesele soio taume.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index