Search form

3 Ioanes 1:5

La igogolu te Gaias eia taritigi

5Tabaragu, eau lolotia veia mai egiteu la tahalo la valolo ge guvi taume ele, eme ge rara tavu egiteu, eme ge suli pepeho egiteu. Egiteu kama e valaluamu, eala moli eme igo seselea, eme suli egiteu, taritigi pepeho.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index