Search form

La Bilalaha 1:11

11Egira goio veia giteu mago “Amutou la valalua e Galilea, amuto taga mulimuli lava soata te la mori? Taritigi amuto ge rovia veia La Tahalo Uru puli taroti le amutou e Iesus ele. Eala moli mulimuli amuto ge hilo loua, eia ge beu rivu loua loata, gotalo lou mai ale amuto hiloa eia goatati igoie.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index