Search form

La Bilalaha 1:8

8Eala moli mulimuli La Kalulu La Marokala, eia ge sivo loata, gotalo tamutou, ge pou tamutou, eia ge vivagari amutou. Amuto ge valolo la valalua te la valolo ale taritigi te la igogolu taku ale eau igotia. Amuto ge sokoa omai e Ierusalem, goio te la maututula tomi te la gale Iudea, goio lou tegiteu la valalua e Sameria, goio lou polo galili te la maututula tomi kaluvu.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index