Search form

La Bilalaha 10:29-30

29-30Eala moli amuto baha tavuau somai veia eau ge igo lava?”

Tio e Konilias goio koliala mago “Alalaviti ovola eau pou tavu moli la kilaka te la maulavi oio te la luma taku, eau karutu moli la tahalo isasa oio magiriti te la lagugu, la lavalava tetala mai ale sasima. 31La tahalo alele, eia goio veiagu mago ‘Konilias, la kilaka taume, la igogolu taume tomi te la gilogo, La Tahalo Uru hilotia, eia rovitime!

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index