Search form

La Bilalaha 12:20

20Eia pou mai ele, eala moli la igototolola tetala uru soio tegiteu la valalua te la mautu ilua, e Taia, e Saidon. Tio la valalua tomi te la mautu ale iluale, egite hiliti vikapopo soio tetala, egite goio vikapopo muga oio te la tahalo isasa, la isala e Blastas, la tahalo ale eia mamuga oilo la luma te Herod. Egite la valalua tali tavua veia ge valimae la igototolola te Herod veia ge kaluvu. Egite masagea veia ge vipuhi tigi lou, la vuhula egite ababi la ilali tegite oio moli te la mautu te Herod ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index