Search form

La Bilalaha 13:15

15Tio e Pol me Banabas goio pou mai ele kaluvu, egite la mulugaluga te la lotu goio gigitia La Buk Tabu Ale Pala, la merera te Moses me egite la bilalaha, egite gigi kaluvua mai ele, egite goio tahi e Pol mirale mago “Amulua e tabara miteu, mai la gabutatalala tamulua isasa oiole, veia amula ge suli le amiteu, taritigi amula ge veipala molia, amula ge vikara.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index