Search form

La Bilalaha 13:23

23Ale La Tahalo Uru veia giteu mai ele, la vuhula eia toi palatia alaurati veia La Riau tetala eia ge sibitala loio tegiteu la hilile Devit. Eala, igoie, La Tahalo Uru vahilititi e Iesus, eia ge vimahuli la valalua e Israel, mai sesele ale pala eia veitia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index