Search form

La Bilalaha 17:23

23La vuhula eau kavovou te la tia la mautu tamutou, eau hilo egiteu la puigolo ale amuto vimagiria, amuto lotu tatavu egiteu. Eau hilo taia la poro isa bisi amuto labea, tokoromo tatahoa, amuto kekesi ovola maie: ‘Ale te la uru ale kokovu, amite kama rovia.’ Tio La Uru ale eau valolo le amutou ovola, eia eiala moli ele, amuto lotu tatavutia bakisi, eala moli amuto soukama rovi tigia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index