Search form

La Bilalaha 18:1-2

E Pol pou oio e Korin

1-2E Pol hiliti taro e Atens, eia goale la mautu uru e Korin. Oio e Korin eia poga la tau Iuda isasa, la isala e Kuila, la mautu tetala sesele e Pontas. Egira me rutula e Prisila so bulabula loale la mautu e Rom, la vuhula la uru tegite Rom, la isala e Klodias, eia kumuli taro egiteu e Iuda veia egite umalati ge pou oio tegiteu e Rom. 3Goio, e Pol hari lalai egirua, eia hiloa veia la igogolu tegirua la silahi la luma la sel, la igogolu tetala tai mai ele, la igogolu tegiteu isa moli. Eala eia goio mou oio te la luma tegiruale, egite visuli baololi la silahi la sel.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index