Search form

La Bilalaha 18:18

E Pol beu rivu loua soio e Antiok oio la gale Siria

18E Pol goio mou tabaa lou bakisi oio e Korin, mulimuli eia goio tataro egiteu la valalua la lotu, eia tuga golau e Senkria, eia goio sipa taro tomi la ivula, mulimuli eia goio sae te sipi, e sipi vaharia somuli lou e Siria, e Prisila mira me Kuila tilimuli taia. Ale eia sipa taro la ivula, la vuhula eia toiti la merera ale tikumu soata te La Tahalo Uru, me ale la irovilala ovola alele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index