Search form

La Bilalaha 18:27

27E Apolos loloa, eia veia eia taritigi, eia goio veia ge goio la gale tegite Grik e Akaia ge valolo te la gale alele. Tio egiteu la valalua la lotu oio Epesas, egite veia ge sulia, egite kekesi matagaga soio tegiteu e tabarabara giteu la valalua la lotu oio e Akaia veia e Apolos ge guvi, egite ge rara tavua, ge pulia soio te la luma tegiteu. Tio e Apolos goio guvi oio te la mautu tegiteu ele, egite puhi tataho molia, me eia goio suli tataho egiteu tomi la valalua ale sau tola la gilogo te La Tahalo Uru veia ge tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index