Search form

La Bilalaha 18:28

28E Apolos ele, eia suli pepeho la valalua la lotu, eia magiri te la mata la valalua me hatavivile tomi, eia pigi la merera usu ale tubu sesele tegiteu e Iuda, eia bolehoho egiteu ovola. Eia turi mulia giteu oilo te La Buk Tabu tegiteu lou ale e Iesus eia La Riau tegite Iuda, ale La Tahalo Uru hilovitia veia egite ge pou talia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index