Search form

La Bilalaha 2:33

33Eia mahuli lou, eia goatati, La Tahalo Uru vaurua, eia vipoua te la balila e gata. La Tahalo Uru vipoua mai ele kaluvu, eia abiale Iesus La Kalulu La Marokala ale eia pala vei seseleala veia eia ge abiala. E tamala abi kaluvuala, e Iesus goio veipala la golu la karutula sotalo te la valalua, mai ale amuto hilotia, amuto lolotia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index