Search form

La Bilalaha 20:24

24Tio, e Pol goio veipala lou la mahulila tetala mago “Eau kama gabutatala la mahulila te la vovogu veia eau ge hate roboa, ouka. Eau sugu taro moli la mahulila taku soio te La Tahalo Uru, eia abi tigiagu la igogolu veia eau ge la tahalo la veipala la valolo ale taritigi te la gilogo tetala.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index