Search form

La Bilalaha 20:25

25Tio, e Pol goio vikara matagaga lou soio tegiteu mago “Pala eau goiloti te la maututula tamutou, eau veipalati la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eala moli eau rovitia, galigeli eau ge tuga, mulimuli amuto kamati ge hilo lou la matagu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index