Search form

La Bilalaha 21:11

11E Agabas ele goio tamiteu, eia abi la kisipou te Pol ele, eia goio tovo muli la kilisi la limala me la vahala iluale, eia goio veia miteu mago “La Kalulu La Marokala, eia veipalatia maie ‘Egite la valalua e Iuda oio e Ierusalem, egite ge kisi e taho la kisipou aleie mai ale eau tovo mulitia mutoue. Me egite ge lapua soio tegiteu la valalua isapolo ale kama e Iuda.’”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index