Search form

La Bilalaha 22:22

La mulugaluga tegite soldiale Rom eia tao robo e Pol

22Tio, goio, egite Iuda lolo mulimuli la vikararala te Pol mai ele, kara eia veia mago “Eme ge tuga, eau ge bahame soio tegiteu la valalua ale logala, ale kama e Iuda,”

tiele egite tola kahare pepeho moliti mago “A ge, bili peho taroa la mumugu la tahalo aleiele. Etato umalati ge hililo lou la matala omaie!”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index