Search form

La Bilalaha 23:30

30Goio, ale eau loloa veia egite isahari viputumulitia veia ge bilia, eau gabutatala veia ge bahea somai taume, me eau vei taia giteu la valalua ale kauala la merera, veia egite ge gomai ge magiri te la lagumu ele, eme ge lolo la merera tegiteu ale egite ubiti la tahalo ale e Pol ovola.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index