Search form

La Bilalaha 23:6

6Eala moli e Pol hilotia egiteu la uru tomi ale popou ele, egite kama mai ale la gabutatalala visauru, isahari tegiteu e Sadiusi, isahari tegiteu e Pariseo, tio eia hiloa mai ele, eia goio vikara oata mago “Tabarabaragu, eau e Pariseo, e tete tai pala e Pariseo isasa. Eau magiri te la vigagiala, la vuhula eau gabu tikumu la merera La Buk Tabu Ale Pala, ale eia veia egiteu ale pehoti ge mahuli rivu lou.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index