Search form

La Bilalaha 24:21

21Sesele, eau la iruru ouka, eala moli ale bakisi eau tola vagari soio tegiteu e ururu mai la tilogo ouka, ale eau veia giteu ‘Ale amuto tovo lalai la vulovulogu igoie, la vuhula eau gabu tikumu la merera te La Buk Tabu Ale Pala ale etato ge peho, etato ge mahuli rivu lou,’ ale eau kaharea giteu mai ele, eau ruru.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index