Search form

La Bilalaha 26:12

E Pol vei muliale Agripa te ale pala eia vulo la gabutatalala tetala tavu e Iesus

(La Bilalaha 9:1-19; 22:6-16)

12Goio, e Pol lapu malau lou la merera tetala soio te Agripa mago “Tio, ale eau igo totolo egiteu la valalua te Iesus mai ele, egiteu la mulugaluga tegite pris baheau soio e Damaskas veia eau ge lao tola la valalua te Iesus ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index