Search form

La Bilalaha 26:20

20Eala eau hiliti, eau vimuga soio e Damaskas, soko la valolo ovola, mulimuli eau goio e Ierusalem, goio lou te la galegale tomi omai e Iudea, goio tai tegiteu ale logala, eau kama maila te la valolo la isale Iesus. Eau veia giteu veia egite ge gabutatala rivu la iruru tegiteu, egite ge vulo la gabutatalala tegiteu tavu La Tahalo Uru, egite ge tilimuli tai la vulovulo ale maroka, eia ge veipalea veia egite la valalua te La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index