Search form

La Bilalaha 28:15

15Eala moli ale egiteu la valalua la lotu te Iesus oio e Rom, egite lolotia veia amite guviti, egite rara tavu amiteu soio te la gauru. Isahari poga tavu amiteu oio e Apias, isahari oio te la luma la iloto itolu ogala la mautu e Rom ele. E Pol hilo egiteu pogea mai ele, eia sagege pepeho, la gabutatalala tetala vagaritio.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index