Search form

La Bilalaha 28:17

E Pol valolo oio e Rom

17La logo itolu poloti, e Pol goio tola vikapopo egiteu la mulugaluga tegite Iuda oio la mautu e Rom ele. Egite tomi guvi, e Pol goio veia giteu mago “Tabarabaragu, eau kama igo isa la iruru soio te tabaragu isa, eau kama polo tai isasa la merera tegite ururu tegatou e Iuda. Eala moli egite Iuda oio e Ierusalem lao toleau, sugu taroau soio tegiteu e Rom!

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index