Search form

La Bilalaha 3:25

25Tio, e Pita goio vikara kaluvu mai ele, eia goio vei matagaga moli loua giteu maie “Amutou moli ele e tutubu giteu la bilalaha ale palale, amuto sau tolati la vavua la merera te La Tahalo Uru ale tikumu eia tautia soio te ururu gatou ale eia veipala mugeale Abraham maie:

La hilimu mulimuli, egite ge usu. Oilo vola isa ge sibitala ale ge vibalava la maututula tomi.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index