Search form

La Bilalaha 7:42

42Tio La Tahalo Uru hilo egiteu mai ele, eia kisu taro muga egiteu veia egite ge lotu tavu muga la mata la haro me la taio me egite la matatabu, mai La Buk Tabu Ale Pala veitia te la kekesi tegiteu la tahalo la veipalala, eia veia maie:

A ge, amuto la valalua e Israel, pala amuto pou te la tia la hohoi la leavala savulu vaa, amuto lotu tatavu ere, ale amuto rourou moli egite la taua, ale amuto masagea ge igo loua somai taku, ia? Ge ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index