Search form

La Bilalaha 7:45

45Egite tahola moli la luma alele, mulimuli egite ururu goio peho, e latatu giteu ge taholea, igo molia maie kara te la imamala ale e Iosua bolea somai te la gale tegatou, ale e tutubu gatou bolehohoti egiteu la valalua e Kenan ovola, La Tahalo Uru basimuli taroti egiteu veia la magasale ge tegatou. Tio la luma la sel magiri moli mai ele, kara te la imamala te Devit.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index