Search form

Epesas 2:14-15

14-15E Kraist moli, eia la vuhu la vipuhi tigila tegatou la valalua e Iuda, me tamutou ale kama la tau Iuda tai, veia etato ge isa moli, mai la valalua te Tamala sesele. Etato kamati ge vipou baa, kati ge vaubi, etato isa moliti, la vuhula e Iesus, eia peho roboti etatou tomi, la pileho tetala eia barautu taroti la merera te Moses ale magiri robo amutou ale logala, ale etato pala vigagima ovola. E Iesus peho robo etatou tomi mai ele veia ge visibitala la maratatila ale halaba mai lou eia, veia la valalua kati ge vipou baa, veia la imamala ale taritigi ge sibitala ale la valalua me La Tahalo Uru ge vipuhi tataho. 16Mai alele la valalua me hatavivile kati ge pou malau taro La Tahalo Uru, etato ge isa moli, la vuhula e Latula peho roboti etatou tomi oata te la tauvalautu, veia la gauru soio tetala ge isa moli, e Kraist, isa oukati lou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index