Search form

Epesas 4:8

8Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia te Kraist, e Latu La Tahalo Uru maie:

Eia vaubi kaluvuti,

eia goata lou te Tamala,

eia puli tai egiteu la gima

ale eia lao tola egiteu,

me la golugolu tai ale eia seri taroa

te la mautu la gima, eia tabaritia

soio tegiteu la valalua me hatavivile.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index