Search form

Galesia 2:16

16Eala moli amite rovitia veia etatou la tahalo la vovo, etato kama sibitala maroka mai te la vagagari gatou ale etato tilimuli sesele la merera tomi me la vulovulo le ururu tomi, ouka. Eala moli etato ge gabu tikumu la merera te Iesus Kraist, ge sau tola molia, ale moli ele etato ge vulo marokala. Etato tomi pala kama rovia e Iesus, amite tai vulo la gabutatalala tamiteu tavua mai amutou ele. Eala igoie etato tomi sau tola vagari la merera tetalale, ale moli ele ge igo maroka etatou, la tilimuli la merera te ururu tai kama ge vimahuli isasa, me la vagagari gatou tai kama ge koramulia ge igo maroka lou etatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index