Search form

Galesia 2:2

2Eau goata tegiteu ele, la vuhula La Tahalo Uru veipalatiagu veia eau ge goiole. Amite me egite la mulugaluga la lotu goio pou vikapopo, eau vei matagagea giteu la valolo ale taritigi ale eau valolo egiteu la valalua la maligoma ale kama e Iuda ovola. Eau vei matagagea giteu e ururu ele la valolo taku mai ele, la vuhula eau makuku, egite soukama ge barautu la valolo taku veia eia la valolo ale isapolo, la valolo taku uru eau kebo seseleti ovola, egite soukama ge pileau veia eau valolo bububu. Egite soukama veia eau kama tilimuli la merera tomi tamiteu e Iuda. Egite soioge masagea veia ge la tahalo te Kraist eia ge koro tai la vovola mai la merera te Moses alaura somai tamiteu la valalua e Iuda.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index