Search form

Galesia 3:1

Egite ge tilimuli la viputumulila te Moses, uka la valolo te Iesus?

1E maura miteu e Galesiale! Isa soioge igo pauati le amutou la ilubulubu isasa, ia? Amutou moli ele ale pala amite vei matagaga tataho molia mutou la pilehole Iesus oata te la tauvalautu, eala moli amuto poke taro hari loua!

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index