Search form

Galesia 3:2

2Eau veia ge tahi moli le amutou la tilahi isa sekela maie: Pala La Tahalo Uru sugu tarotia mutou La Kalulu La Marokala, mave, eia abia mutou la vaabila tetala uru ele la vuhula amuto lagu tavu la imoimo la merera tomi te Moses, ia? Ouka. Eia visagege moli le amutou ale amuto roromuli la merera te Iesus ale amite valoloti le amutou ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index