Search form

Galesia 3:5

5Mave, amuto veia La Tahalo Uru vibalavalava le amutou La Kalulu La Marokala, eia igigo tai la golu la karutula kabili tamutou, la vuhula eia sagege ale amuto tilimuli tataho la merera tomi te Moses, ia? Ouka, ale eia suliti le amutou mai ele, la vuhula amuto tautaulailoti te la valolo ale pala amite valoloti le amutou ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index