Search form

Galesia 4:18

18Ale etato ge gabu tikumu la valolo te la tahalo halaba, mai la valolo tetala ge sesele, eia taritigi moli mai alele. Mai eau tai kama ge oio tamutou, la golu isa ouka, amuto ge laba gele tataho la valolo tomi. Eala moli taritigi amuto ge gabutatala tigi muga la vuhu la vikararala tomi ale amuto ge loloa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index