Search form

Galesia 4:6

6Me etato ge rovi molia mai ele veia etatou e latatu La Tahalo Uru sesele, la vuhula eia sigilitia gatou La Kalulule Latula eia voluti te la gabutatalala tegatou, eia veipalea te la hare gatou, etato toia maie soio tetala mago “Tete, Tete!”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index