Search form

Hibru 1:3

3Eia la matagaga ale uru te Tamala, la vulovulola tomi eia mai te Tamala sesele, eia sau tola la mori me la magasa mai la masasagala tetala sekela moli oio te la merera tetala ale vagari. Eia peho roboti etatou, me oio te la igogolu tetalale, eia vimaroka etatou la valalua me hatavivile tomi te la iruru. La igogolu tetala tomi alele kaluvuti, igoie eia pou oata te la pulolou la mulugaluga oio te la bali La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index