Search form

Hibru 1:8

8Eala moli mai oio te Latula, La Tahalo Uru kama vikara mai ele, eia vitikumu lou la merera tetala soio te Latula maie:

La pulolou taume te la pulolou la mulugaluga,

eia ge magiri moli mai ele, la kaluvula ge ouka.

Eme vibaumuli matata tataho moli

egiteu la valalua taume,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index